Predseda SVB má svoje práva ale aj povinnosti

V zmysle zákona môže byť správa bytového domu vykonávaná správcom (ktorým je správcovská spoločnosť, bytové družstvo alebo živnostník, ktorého predmetom podnikania je správa domu), alebo spoločenstvom vlastníkom bytov. Uznesenie o zmene správy sa prijíma hlasovaním zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov.

Spoločenstvo vlastníkov bytov vystupuje ako právnická osoba. Jeho založenie má zmysel najmä vtedy, ak je v dome osoba vhodná na výkon funkcie predsedu. Tá by mala mať hlavne dostatočné znalosti a skúsenosti v danej oblasti, a tiež dobré manažérske schopnosti. 

Keďže je táto funkcia platená, mnohokrát sa o ňu usilujú aj vlastníci, ktorí tieto skúsenosti a vlastnosti nemajú, čo je potom na škodu veci. Na druhej strane je potrebné podotknúť, že funkcia predsedu SVB je časovo a často aj psychicky náročná, a preto by si mal každý objektívne zvážiť, či je schopný jú zodpovedne vykonávať.

 

 

Predsedu a členov rady volí zhromaždenie vlastníkov na tri roky. Výška odmeny predsedu a člena rady sa schvaľuje na schôdzi. Jej suma sa môže líšiť v závislosti od počtu bytových jednotiek a regiónu, resp. konkrétnych činností, ktoré je potrebné pri správe domu vykonávať. 

Odmena sa môže pohybovať v rozmedzí od 2 do 5 eur na byt/mesiac, ale táto hranica nie je presne stanovená. Okrem predsedu a rady schvaľuje zhromaždenie odmenu pre ekonóma, prípadne kuriča, upratovačku, údržbára a pod. podľa potreby SVB.

Predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov alebo tretím osobám porušením svojich povinností, alebo prekročením svojich právomocí. Nesmie vo vlastnom mene, ani na vlastný účet uzatvárať alebo sprostredkovať obchody, ktoré sú predmetom činnosti spoločenstva, alebo s ním súvisia.

Pri nespokojnosti vlastníkov s konaním predsedu sa môžu obrátiť na členov rady, ktorá je oprávnená podať návrh na jeho odvolanie. Predseda SVB sa odvoláva najmä v obzvlášť závažných prípadoch, napr. pri nezrovnalosti v účtovníctve a pod. Ak ide o menšie nedostatky v jeho práci, je možné ho na tieto upozorniť. Ak je ich však viac, je tu možnosť uvažovať o jeho odvolaní aj pred skončením funkčného obdobia. 

Pri hrubom porušení právnych predpisov sa môže ktorýkoľvek vlastník obrátiť priamo na súd. Vždy treba pamätať na to, že každý predseda je platený z peňazí vlastníkov a nebáť sa dať najavo svoju nespokojnosť.

S novelou zákona o vlastníctve bytov pribudli nové povinnosti pre správcu - do 30. novembra bežného roka predložiť ročný plán opráv na nasledujúci kalendárny rok. V prípade ak si túto povinnosť nesplní, nemá v zmysle zákona nárok na platbu za správu. Nárok na platbu nemá po novom ani vtedy, ak nepredloží vlastníkom do 31.mája správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv.